1. Algemeen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Hier is gratis Wifi (http://www.hierisgratiswifi.be). Hier is gratis Wifi is een informatiegerichte website vanuit privé-initiatief. Door het gebruik van deze website verbindt u zich ertoe om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

2. Contactgegevens.

De website wordt beheerd door en onder de verantwoordelijkheid van Willem Buys met adres te Albert Einsteinlaan 29, 2660 Hoboken, België, mail 'info bij hierisgratiswifi punt be'. Alle correspondentie in verband met deze website dient per post of per mail via deze contactgegevens te geschieden.

3. Gebruiksvoorwaarden van de website.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verbindt u zich om deze website en alle informatie die zich op de website bevindt niet wederrechtelijk te gebruiken en steeds te goeder trouw te handelen. U verbindt zich ertoe om bij het gebruik van deze website de rechten van Hier is gratis Wifi noch de rechten van derden te schenden.

In het bijzonder verbindt u zich ertoe alle intellectuele eigendomsrechten van Hier is gratis Wifi en van derden, zoals onder meer doch niet uitsluitend auteursrechten, merkenrechten en databankrecht te respecteren. Bij twijfel omtrent een bepaald gebruik verbindt u zich ertoe om de beheerder van de website hieromtrent te raadplegen.

4. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle werken - of delen daarvan - waaronder (onder meer doch niet uitsluitend) audiofragmenten, bladmuziek, notenbalken, teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, lay-out, software alsmede alle merken, logo's, benamingen, handelsnamen en domeinnamen en ook alle data en databanken die in de website zijn opgenomen, behoren toe aan Hier is gratis Wifi of aan derden en zijn rechtstreeks of onrechtstreeks beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Het is uitdrukkelijk verboden om zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Hier is gratis Wifi of van de rechthebbenden de op - of via - deze website aangeboden werken en informatie of ander intellectueelrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren (anders dan noodzakelijk voor het gebruik van de website), te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen, over te nemen, over te dragen of rechten hierop te verlenen aan derden.

5. Linking.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Hier is gratis Wifi heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's, noch over de eventuele wijziging daarvan. Het plaatsen van links door Hier is gratis Wifi of het verwijzen naar andere websites impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud of kenmerken van deze websites of webpagina's.

6. Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Behoudens de verwerking van niet-persoonsgebonden gegevens – zoals bijv. ip-nummers – die noodzakelijk zijn voor de werking van de website, verzamelt Hier is gratis Wifi enkel persoonsgegevens die op vrijwillige basis door de bezoeker worden verstrekt. Er kunnen cookies worden geïnstalleerd bij de gebruiker met het oog op de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Derden kunnen cookies plaatsen en lezen op uw webbrowser of webbeacons gebruiken om informatie te vergaren terwijl advertenties worden getoond op deze website. Deze informatie kan gebruikt worden om advertenties op basis van interesses te tonen.

Externe leveranciers van advertenties (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van een bezoek aan deze website en/of andere sites op internet. U kan zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie of van cookies van andere externe leverancies voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeur te bezoeken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Google+, YouTube, Facebook en Twitter, of via de bookmarkdienst AddThis. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Addthis, Google+, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). U kan de steeds de laatste privacyverklaring lezen van AddThis, Google+, Facebook en Twitter om te weten te komen hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden die met de door hen aangeleverde code verkregen wordt.

U kan het gebruik van cookies verhinderen door een aanpassing in uw webbrowser.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht om kosteloos inzage in uw persoonsgegevens te verkrijgen, alsmede om deze te wijzigen of te laten verwijderen. U kan uw aanvraag tot inzage wijziging of verwijdering richten aan Hier is gratis Wifi via info bij hierisgratiswifi punt be of via bovenstaand postadres.

7. Aansprakelijkheid.

Hier is gratis Wifi staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die gegeven wordt op de website. Hier is gratis Wifi is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze via de site zouden worden verspreid of gedownload.

Hier is gratis Wifi kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het wederrechtelijk gebruik door derden van op de website geplaatste werken, teksten, commentaren, persoonsgegevens of andere informatie. Indien derden aanstoot nemen aan de inhoud van bepaalde berichten, dienen zij dit schriftelijk aan Hier is gratis Wifi te melden waarna dit in onderling overleg besproken wordt.

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden verstrekt, dan worden de adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Hier is gratis Wifi hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

8. Bevoegdheid en toepasselijke wetgeving.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zal getracht worden om de zaak eerst in der minne te regelen. In ieder geval zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen bevoegd.